Niniejszy dokument określa warunki korzystania ze strony internetowej Michael Page pod adresem www.michaelpage.pl („Strona Michael Page”) i aplikacji mobilnej oraz relacje użytkownika z Michael Page International (Poland) sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 241698, o kapitale zakładowym w wysokości 3.620.000 zł, o numerze NIP 5252345586, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod numerem 6359 („Michael Page”, „my” lub „nas”), która jest częścią grupy spółek PageGroup. Użytkownik powinien zapoznać się z nimi uważnie, ponieważ mogą one mieć wpływ na jego prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, nie powinien korzystać ze Strony Michael Page. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Warunków, prosimy o kontakt z nami tutaj.

Pracodawcy

W przypadku zlecenia Michael Page świadczenia usług rekrutacyjnych, zastosowanie będą miały nasze standardowe warunki świadczenia usług (dostępne na życzenie).

Michael Page nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących:

  • istnienia lub dostępności jakiegokolwiek zatrudnienia ogłoszonego na Stronie Michael Page; lub
  • ostatecznych warunków i czasu trwania jakiegokolwiek zatrudnienia uzyskanego za pośrednictwem Strony Michael Page.

Kandydaci

Gdy użytkownik rejestruje się jako kandydat na naszej stronie internetowej, aplikuje na wolne stanowisko pracy lub przekazuje nam swoje dane w celu korzystania z naszych usług rekrutacyjnych, użytkownik potwierdza zawarcie Umowy z Michael Page obejmującej uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych i otrzymywanie powiadomień o wolnych stanowiskach pracy, które mogą odpowiadać profilowi użytkownika. Prawa i obowiązki wynikające z zawarcia Umowy są określone w niniejszych Warunkach, które użytkownik akceptuje w momencie podanym powyżej. Usługi rekrutacyjne dla kandydatów są świadczone nieodpłatnie. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć współpracę z nami, kontaktując się z nami poprzez dane kontaktowe podane poniżej.

Korzystanie ze Strony Michael Page

Strona Michael Page jest prowadzona w celu ułatwienia użytkownikom zapoznania się z usługami świadczonymi przez Michael Page oraz umożliwienia kontaktu z nami.

Strona Michael Page jest przeznaczona do użytku osobistego użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami. W przypadku trudności z dostępem do całej/części naszej strony lub przesłaniem CV, prosimy o kontakt z nami tutaj, a my udzielimy dalszego wsparcia.

Korzystanie ze Strony Michael Page wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, wyposażonego w najnowszą dostępną wersję Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari lub innej porównywalnej przeglądarki internetowej. Korzystanie z niektórych funkcji naszej strony może zależeć od instalacji oprogramowania takiego jak Java, JavaScript oraz akceptacji plików cookies, o czym informujemy na stronie.

Zmiany

Możemy co pewien czas aktualizować niniejsze Warunki tylko z ważnych powodów (w celu dostosowania ich do wymogów prawnych lub regulacyjnych lub w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Michael Page jak również ze względów bezpieczeństwa, przeciwdziałania nadużyciom lub zmian w zakresie świadczonych usług). Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, w tym o (i) zakresie zmian, (ii) terminie na zgłoszenie sprzeciwu, (iii) fakcie, że brak sprzeciwu będzie traktowany jako akceptacja zmian oraz (iv) skutkach zgłoszenia sprzeciwu. Zmiany te będą obowiązywać po przekazaniu przez nas powiadomienia.

Korzystanie przez użytkownika ze Strony Michael Page

Użytkownik nie może wykorzystywać Strony Michael Page w poniższych celach:

  • rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, treści nękających, zniesławiających, obraźliwych, zawierających groźby, szkodliwych, wulgarnych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób naruszających przepisy prawa;
  • przesyłanie materiałów zachęcających do czynów, stanowiących przestępstwo, skutkujących odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszających obowiązujące przepisy ustawowe, wykonawcze lub kodeks postępowania;
  • zakłócanie korzystania ze Strony Michael Page przez inne osoby; lub
  • tworzenie, przesyłanie lub przechowywanie elektronicznych kopii materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie prawo, użytkownik jest odpowiedzialny za poniesione przez nas straty i koszty wynikające bezpośrednio z naruszenia przez niego tego postanowienia.

Rejestracja

Użytkownik może utworzyć konto, rejestrując się na Stronie Michael Page. Umożliwia to otrzymywanie nieograniczonej liczby powiadomień o ofertach pracy, załączenie do trzech CV itd. W momencie rejestracji użytkownik musi upewnić się, że dane podane przez niego podczas rejestracji lub w innym momencie są poprawne i kompletne.

W celu umożliwienia nam skutecznej komunikacji z użytkownikiem prosimy o bezzwłoczne informowanie nas o wszelkich zmianach w informacjach podanych podczas rejestracji poprzez aktualizację danych osobowych.

Rejestrując się w celu korzystania ze Strony Michael Page, użytkownik zostanie poproszony o utworzenie hasła. W celu zapobieżenia oszustwom, prosimy o zachowanie tego hasła w tajemnicy i nieujawnianie go ani nieprzekazywanie nikomu. Jeżeli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś inny zna jego hasło, jest proszony o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie tutaj.

Jeżeli Michael Page ma podstawy, aby sądzić, że może dojść do naruszenia bezpieczeństwa lub niewłaściwego wykorzystania ze Strony Michael Page, możemy zażądać od użytkownika zmiany hasła lub zawiesić jego konto (z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa).

Prawo do zawieszenia lub anulowania rejestracji użytkownika

Możemy natychmiast zawiesić lub anulować rejestrację użytkownika, jeżeli naruszy on swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków (z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoją rejestrację z poziomu swojego konta na Stronie Michael Page. Ponadto użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych za pomocą linku „zrezygnuj” umieszczonego w ostatniej wiadomości Job Alerts, którą użytkownik otrzymał, pisząc na adres [email protected] lub za pomocą tego linku.

Zawieszenie lub anulowanie rejestracji i prawa do korzystania przez użytkownika ze Strony Michael Page nie ma wpływu na ustawowe prawa lub obowiązki którejkolwiek ze stron.

Wyłączenie odpowiedzialności

Chociaż Michael Page dokłada należytej staranności opracowując i prezentując treści znajdujące się na Stronie Michael Page, to mają one charakter wyłącznie informacyjny i przed skorzystaniem z nich należy zasięgnąć dalszych wskazówek i niezależnych informacji. W przypadku, gdy firma Michael Page zostanie poinformowana o jakichkolwiek nieścisłościach w materiałach znajdujących się na Stronie Michael Page, postara się je sprostować możliwie najszybciej.

Jeżeli naruszymy niniejsze Warunki, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie prawo, będziemy odpowiedzialni za wszelkie straty poniesione przez użytkownika tylko w zakresie, w jakim ich konsekwencje były możliwe do przewidzenia przez obie strony, a nasza odpowiedzialność, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie obejmuje strat biznesowych, takich jak utrata danych, utracone zyski lub przerwy w działalności gospodarczej.

Niniejsze Warunki nie ograniczają ani nie wpływają na naszą odpowiedzialność w przypadku rażącego zaniedbania lub winy umyślnej, lub jeżeli nasze zaniedbanie spowoduje śmierć lub obrażenia ciała.

Dostępność Strony Michael Page – Reklamacje

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu strony lub chęci zgłoszenia reklamacji, prosimy o zgłoszenie tego tutaj, a my postaramy się usunąć te nieprawidłowości i odpowiedzieć na reklamację możliwie najszybciej. Jeżeli firma Michael Page zostanie poinformowana o jakichkolwiek nieścisłościach w materiałach znajdujących się na Stronie Michael Page, postaramy się je sprostować możliwie najszybciej.

Dostęp użytkownika do Strony Michael Page może czasami zostać ograniczony w celu umożliwienia przeprowadzenia napraw, konserwacji lub wprowadzenia nowych udogodnień lub usług. Postaramy się przywrócić działanie strony możliwie najszybciej.

Własność intelektualna

Wszystkie informacje zawarte na Stronie Michael Page są własnością firmy Michael Page lub są przez nią licencjonowane. Użytkownik może pobierać i wyświetlać zawartość Strony Michael Page na ekranie komputera, przechowywać taką zawartość w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub innym urządzeniu pamięci masowej podłączonym do sieci) lub wydrukować jeden egzemplarz takiej zawartości na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem zachowania w formie nienaruszonej wszystkich informacji o prawach autorskich i prawach własności. Użytkownik nie może w inny sposób powielać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać ani wykorzystywać do celów komercyjnych żadnych materiałów lub treści zawartych na Stronie Michael Page bez pisemnej zgody firmy Michael Page.

Równe szanse i różnorodność

Na żądanie możemy również udostępnić informacje o użytkowniku organom regulacyjnym lub organom ścigania. W celu monitorowania naszej polityki równych szans możemy wykorzystywać zanonimizowane informacje zebrane o użytkowniku. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia informacji zebranych o użytkowniku naszym profesjonalnym doradcom i innym osobom w zakresie, w jakim Michael Page powierza wykonywanie jakichkolwiek czynności związanych z prowadzeniem agencji rekrutacyjnej. Te strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na podobnych zasadach jak Michael Page.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnorodności, należy kliknąć tutaj.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa Polski. Postaramy się szybko i skutecznie rozwiązać wszelkie spory. Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki rozwiązujemy ewentualne spory, i chce wystąpić na drogę sądową, musi to zrobić w Polsce.

Pozostałe postanowienia

Użytkownik nie może przenieść żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków na inną osobę. Użytkownik wyraża zgodę na to, że możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszych Warunków na inny podmiot, o ile mamy uzasadnione powody sądzić, że nie wpłynie to na prawa użytkownika.

Jeżeli użytkownik naruszy niniejsze Warunki, a firma Michael Page postanowi to zignorować, nadal będzie ona uprawniona do korzystania ze swoich praw i środków zaradczych w późniejszym terminie lub w każdej innej sytuacji, w której użytkownik naruszy Warunki.

Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa, Firma Michael Page nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej kontrolą.

Strona Michael Page należy do firmy Michael Page i jest przez nią obsługiwana.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami tutaj.

Michael Page International Polska sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Polska