Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania ze strony www.michaelpage.pl, której właścicielem jest Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (Michael Page Poland), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 241698, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3.620.000 złotych; wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod numerem 6359. Korzystanie z niniejszej strony oznacza zaakceptowanie w całości zarówno niniejszego Regulaminu, jak i Polityki Prywatności. Osoba niewyrażająca zgody na obowiązywanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności powinna natychmiast opuścić tę stronę. Michael Page Poland zastrzega sobie prawo do odmówienia dostępu do tej strony w każdej chwili i bez podania wyjaśnienia.

Rodzaje i zakres usług

Michael Page Poland prowadzi stronę internetową www.michaelpage.pl oraz inne strony należące do grupy PageGroup w celu umożliwienia kandydatom przeglądania ofert pracy, umieszczenia swojego CV w bazie danych Michael Page Poland i aplikowania na stanowiska pracy oferowane za pośrednictwem Michael Page Poland oraz powierzenia Michael Page Poland projektów związanych z rekrutacją.

Warunki świadczenia usług

W zakresie wymagań technicznych korzystanie ze strony jest możliwe przy pomocy każdego urządzenia, które umożliwia poprawne przeglądanie niniejszej strony. Strona ta nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem. W związku z tym, kandydatowi nie wolno przesyłać fałszywych informacji, np. dotyczących jego wykształcenia lub doświadczenia, czy innych fałszywych lub nieprawdziwych danych. Nie wolno umieszczać na stronie treści obelżywych, oszczerstw, gróźb, wulgaryzmów, treści nawołujących do przemocy czy nienawiści rasowej. Nie wolno również umieszczać żadnego rodzaju treści ani materiałów mogących wpłynąć na sprawność działania strony, np. spamu ani wirusów czy też treści lub materiałów mogących modyfikować, kasować lub umieszczać niepożądane informacje na stronie. Korzystając ze strony, użytkownicy zobowiązują się również, że nie będą korzystać z żadnych urządzeń czy oprogramowania w celu włamania, uszkodzenia czy wstrzymania działania strony lub podjęcia innych działań, mogących wpłynąć na jej funkcjonowanie. W przypadkach naruszeń zasad Michael Page Poland zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony wszelkich niepożądanych treści i materiałów oraz do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony. W przypadku naruszenia powyższych postanowień lub nadużycia strony internetowej, osoba naruszająca zostanie pociągnięta do odpowiedzialności prawnej, w tym do zapłaty odszkodowania za wszelkie szkody bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Michael Page Poland.

Rezygnacja z korzystania z usług

Kandydat ma prawo w każdej chwili zrezygnować ze współpracy z Michael Page Poland i usunąć wprowadzone lub przesłane uprzednio dane, w tym dane osobowe. Rezygnacja z korzystania z usług jest możliwa poprzez odpowiednie linki na stronie lub bezpośrednio poprzez przesłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Uwagi do funkcjonowania strony

W przypadku jakichkolwiek uwag do funkcjonowania strony prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: [email protected].

Oświadczenia dotyczące odpowiedzialności

Michael Page Poland dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia sprawności usług, zastrzega jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedziałanie strony. Michael Page Poland nie ponosi również odpowiedzialności za nieścisłe informacje przekazane przez osoby trzecie, ani za straty lub szkody poniesione przez jakikolwiek podmiot polegający na informacjach udostępnionych za pośrednictwem strony lub wykorzystujący takie informacje. Michael Page Poland nie gwarantuje również zainteresowania potencjalnego pracodawcy i powodzenia w procesie rekrutacji, jak również nie gwarantuje, że potencjalny kandydat będzie w stanie spełnić oczekiwania pracodawcy lub klienta.