Polityka prywatności

Kim jesteśmy i jak przetwarzamy dane osobowe użytkownika

PageGroup jest firmą rekrutacyjną prowadzącą rekrutację specjalistów, działającą pod markami Michael Page, Page Personnel, Page Executive i Page Outsourcing. Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę prywatności naszych kandydatów, klientów i użytkowników naszej strony internetowej. To, który podmiot PageGroup będzie pełnił funkcję Administratora danych, zależy od usług, które wykonujemy dla użytkownika, zgodnie z opisem poniżej. Aby uzyskać dostęp do pełnej listy europejskich podmiotów należących do PageGroup, należy kliknąć tutaj („Spółki”). 

Chcemy zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu przez użytkowników. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje przekazywane nam przez użytkownika lub zbierane przez nas za pośrednictwem różnych kanałów (w tym naszej strony internetowej, korespondencji pisemnej (w tym poczty elektronicznej), rozmów lub spotkań z naszymi konsultantami, lub za pośrednictwem któregokolwiek z naszych biur lub stron internetowych na całym świecie) były wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. 

W ramach niniejszej Polityki Prywatności chcemy poinformować użytkownika o rodzajach zbieranych przez nas danych osobowych, celach, dla których wykorzystujemy te dane oraz sposobach ich przetwarzania.  Naszym celem jest również spełnienie obowiązku przejrzystości wynikającego z unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”) oraz mogących mieć zastosowanie przepisów prawa krajowego.

Cel

Naszym priorytetem jest ochrona danych osobowych użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Spółki przetwarzają i chronią dane osobowe dotyczące:

 • kandydatów, którzy rejestrują się u nas na stanowiska, którymi zarządzamy w imieniu innych pracodawców, kandydatów na stanowiska w Spółkach, lub tych, którzy rejestrują się za pośrednictwem naszej strony internetowej, portali z ofertami pracy, portali społecznościowych lub innych źródeł;
 • potencjalnych kandydatów;
 • potencjalnych klientów;
 • kontaktów biznesowych u naszych klientów i dostawców; oraz
 • użytkowników naszych stron internetowych (łącznie zwanych „użytkownik” lub „użytkownika”). 

Celem naszej polityki jest również należyte informowanie użytkownika o prawie do prywatności i prawie do wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych. Aby skontaktować się z nami, zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem „Sposoby kontaktowania się z nami” w niniejszej polityce prywatności.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Kandydaci

Rejestrując się u nas jako kandydat, któremu świadczymy usługę poszukiwania pracy, przetwarzamy dane osobowe użytkownika, w tym między innymi imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz informacje z CV. W prawnie dozwolonych granicach, możemy również zbierać informacje dotyczące zdrowia użytkownika (na przykład informacje o niepełnosprawności w celu uzasadnionego dostosowania pracy), informacje o różnorodności, odnośnie rasy, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej i religii (w celu monitorowania równych szans), a także szczegóły wszelkich niewydanych wyroków skazujących, jeśli wymaga tego klient lub my, gdy użytkownik ubiega się o stanowisko u nas. Podmiotem PageGroup pełniącym rolę Administratora danych użytkownika w takim przypadku będzie podmiot zarządzający procesem, do udziału w którym użytkownik się zgłosił.

Korzystając z naszej strony internetowej, klikając otrzymywane od nas w e-mailach linki, otwierając je lub przesyłając dalej lub rejestrując się i zezwalając na otrzymywanie od nas powiadomień o ofertach pracy lub innych treści, również gromadzimy dane osobowe z tych interakcji.

Pozyskujemy również dane osobowe od stron trzecich, między innymi, 

 • referencje, gdy użytkownik otrzymuje ofertę pracy;
 • poprzedni pracodawcy - w celu potwierdzenia dat zatrudnienia;
 • placówki edukacyjne - w celu sprawdzenia kwalifikacji w zakresie wykształcenia użytkownika;
 • agencje informacji kredytowej - w celu sprawdzenia sytuacji finansowej użytkownika;
 • publicznie dostępne źródła jak LinkedIn i portale społecznościowe w celu poszerzenia informacji o użytkowniku i lepszego dopasowania ofert; 
 • klienci, którym przekazaliśmy CV użytkownika i którzy nawiązali kontakt z użytkownikiem w ramach poszukiwania pracy i którzy przekazali informacje zwrotne na temat CV użytkownika. 


Potencjalni kandydaci

Zbieramy dane osobowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz dane biograficzne pozyskane z publicznie dostępnych źródeł typu LinkedIn, stron internetowych z CV czy portali społecznościowych, w celu skontaktowania się z użytkownikiem, jeśli uznamy, że może być zainteresowany naszą pomocą w poszukiwaniu pracy. Możemy również pozyskiwać dane osobowe użytkownika od innych kandydatów lub pracodawców, którzy polecą go jako osobę do kontaktu. W takim przypadku podmiotem z PageGroup pełniącym rolę Administratora danych jest podmiot, w strukturze którego jest zatrudniony konsultant, który zidentyfikował użytkownika jako potencjalnego kandydata.


Potencjalni klienci

Zbieramy dane kontaktowe oraz dane związane z pełnioną przez użytkownika funkcją lub stanowiskiem w celu nawiązania relacji handlowych z firmą użytkownika.


Użytkownicy naszej strony internetowej lub aplikacji

Zbieramy dane osobowe takie jak, adres IP oraz pozostałe dane odnośnie urządzenia użytkownika, potrzebne do przekazywania mu wybranych treści online. Zbieramy również dane odnośnie przeglądanych przez użytkownika stron internetowych. Zbieramy również dane odnośnie zadanych przez użytkownika zapytań.

Używamy plików cookie i podobnych technologii do zbierania większości z tych danych; więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce w zakresie plików cookie . W takim przypadku podmiotem z PageGroup pełniącym funkcję Administratora danych jest podmiot, do którego należy strona internetowa. Dane tego podmiotu można znaleźć w nocie prawnej danej strony internetowej lub w wykazie załączonym na początku niniejszej Polityki prywatności.


Klienci

Zbieramy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące komunikacji z użytkownikiem, w tym informacje dotyczące otwarcia i przekazania wiadomości e-mail, biuletynów oraz innych otrzymywanych od nas treści. Przetwarzamy również informacje zwrotne użytkownika na temat naszych kandydatów. W takim przypadku podmiotem z PageGroup pełniącym funkcję Administratora danych jest podmiot będący stroną umowy, którą podpisujemy z użytkownikiem lub z firmą, którą użytkownik reprezentuje.

W przypadku przekazywania nam informacji o kandydacie (np. potwierdzenia, że kandydat pracował z użytkownikiem lub dostarczania przez referencji), pozyskujemy dane użytkownika od kandydata oraz gromadzimy przekazane przez użytkownika dane na temat kandydata. 

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika z publicznie dostępnych źródeł typu LinkedIn i portali społecznościowych lub dlatego, że użytkownik uczestniczył w jednym z naszych wydarzeń, lub wydarzeń, których organizatorzy mają prawo udostępnić nam dane osobowe uczestników.

Dostawcy

Zazwyczaj gromadzimy imię i nazwisko użytkownika oraz dane kontaktowe jego firmy. W takim przypadku podmiotem z PageGroup pełniącym funkcję Administratora danych jest podmiot będący stroną umowy, którą podpisujemy z użytkownikiem lub z firmą, którą użytkownik reprezentuje.


Udostępnianie danych osobowych

W niektórych przypadkach konieczne będzie przekazanie nam przez użytkownika danych osobowych. W razie nieprzekazania nam wymaganych przez nas danych osobowych, możemy odmówić świadczenia naszych usług. 


Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Kandydaci

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do:  

 • świadczenia usług w zakresie poszukiwania pracy;
 • kontaktowania się z użytkownikiem;
 • przesyłania CV użytkownika i aplikowania na stanowiska;
 • personalizacji doświadczenia użytkownika przez tworzenie profilu kandydata; 
 • monitorowania równości i różnorodności;
 • doradztwa w zakresie rozmów kwalifikacyjnych i wynagrodzenia; oraz
 • przesyłania do użytkownika marketingu bezpośredniego w celu informowania o ofertach pracy, raportach i spostrzeżeniach branżowych, wydarzeniach, promocjach i konkursach oraz innych treściach zgodnie z wyborami marketingowymi użytkownika. 
 • Prowadzimy również ukierunkowane i odpowiednie reklamy banerowe na naszej stronie internetowej i na portalach społecznościowych, aby przedstawić użytkownikowi i osobom o podobnym profilu, oferty pracy i treści, które naszym zdaniem będą interesujące. Reklamy są dobierane na podstawie wcześniejszych interakcji użytkownika z naszą witryną internetową, wiadomości e-mail oraz współpracy z naszymi konsultantami. Reakcja użytkownika na nasze reklamy może być wykorzystana do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz do poprawy naszej strategii marketingowej. Przetwarzanie to odbywa się za pomocą plików cookie i tylko wtedy, gdy wcześniej użytkownik wyraził na to zgodę.


Potencjalni kandydaci i klienci

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do:

 • określania czy użytkownik jest zainteresowany naszymi usługami i jak możemy pomóc użytkownikowi;
 • kontaktowania się użytkownikiem i określenia stopnia zainteresowania naszymi usługami.

Użytkownicy naszej strony internetowej i aplikacji

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do:

 • poprawy i spersonalizowania doświadczenia użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji; oraz
 • personalizowania otrzymywanych od nas reklam.

Klienci

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do:

 • świadczenia usług rekrutacyjnych na rzecz użytkownika; 
 • kontaktowania się z użytkownikiem;
 • uzyskiwania opinii użytkownika na temat naszych usług poprzez ankiety dotyczące zadowolenia klientów, w celu poprawy i rozwoju naszych usług;
 • utrzymywania relacji biznesowych z użytkownikiem;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania użytkownika;
 • wywiązywania się ze zobowiązań umownych wobec użytkownika;
 • ustalania, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; oraz
 • celów marketingu bezpośredniego.

Dostawcy

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do:

 • kontaktowania się z użytkownikiem;
 • utrzymywania relacji biznesowych z użytkownikiem;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania użytkownika;
 • wywiązywania się ze zobowiązań umownych wobec użytkownika;
 • ustalania, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; oraz 
 • celów marketingu bezpośredniego.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, korzystając z metod rezygnacji z subskrypcji zawartych w wiadomościach, które wysyłamy użytkownikowi lub kontaktując się z nami. Utworzyliśmy również centrum preferencji marketingowych, w którym użytkownik może przeglądać i podejmować decyzje dotyczące preferencji marketingowych oraz, w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych.


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z RODO, bazujemy na następujących podstawach prawnych w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika:

 • Wykonanie umowy - w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem, na przykład gdy klienci zawierają umowy o świadczenie usług, a kandydaci akceptują nasze warunki użytkowania. Lub w odniesieniu do potencjalnych klientów lub kandydatów w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy z nami. 
   
 • Wypełnienie obowiązku prawnego - przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu dopełnienia zobowiązań prawnym lub regulacyjnych.
   
 • Prawnie uzasadnione interesy nasze bądź strony trzeciej - w tym:
  • odpowiadanie na prośby i zapytania użytkownika (w tym przypadku uzasadnionym interesem Spółek jest utrzymywanie stałej i aktualnej komunikacji z klientami i kandydatami, będącej częścią każdej relacji handlowej);
  • optymalizacja działania naszej strony internetowej i doświadczeń użytkowników;
  • kontaktowanie się z potencjalnymi klientami w celu nawiązania stosunków handlowych z klientami (prawnie uzasadnionym interesem Page jest utrzymywanie wszelkiego rodzaju relacji z firmą, w której pracuje osoba kontaktowa).
  • informowanie o świadczonych przez nas usługach, ofertach pracy, raportach i informacjach branżowych, wydarzeniach, promocjach oraz konkursach (uzasadnionym interesem Page jest informowanie klientów i kandydatów o podobnych usługach i produktach), jak również:
  • zapewnienie, aby nasze działania są prowadzone w sposób efektywny oraz przeprowadzanie ankiet dotyczących satysfakcji z naszych usług.
  Przeprowadziliśmy ocenę uzasadnionego interesu w celu potwierdzenia, że nasze interesy nie są nadrzędne w stosunku do interesów naszych klientów lub podstawowych praw i wolności; można wystąpić o taką ocenę korzystając z poniższych danych kontaktowych.
   
 • Zgoda W pewnych okolicznościach prosimy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Na przykład, jeżeli użytkownik rejestruje się na potrzeby konkretnej oferty pracy, oferujemy mu również możliwość zarejestrowania się w celu otrzymywania podobnych powiadomień o pracy, lub gdy będziemy prowadzić badania dotyczące trendów w zakresie talentów. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w oparciu o zgodę użytkownika, użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych prosimy o kontakt z nami.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie podejmujemy decyzji wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych; przed podjęciem decyzji zawsze konieczna jest interwencja ludzka.


Przeprowadzamy dwa rodzaje profilowania opartego na danych osobowych kandydatów:

 • JobMatch jest narzędziem dostępnym na naszej stronie internetowej dla kandydatów, którzy mogą przesłać swoje CV, dzięki czemu możemy polecić im oferty pracy, dopasowane do ich umiejętności. Profilowanie to nie ogranicza jednak ani nie uniemożliwia dostępu do innych miejsc pracy i stanowisk.
 • Inteligentne przeszukiwanie naszej bazy danych klientów umożliwia nam filtrowanie CV w przypadku otrzymania wielu aplikacji na oferowane stanowiska oraz wprowadzanie słów kluczowych typu lata doświadczenia lub dziedzina. Następnie przeprowadzana jest analiza przesłanych CV i po dopasowaniu słów kluczowych oraz przeanalizowaniu przydatności kandydatów do stanowiska otrzymywana jest mniejsza grupa kandydatów. Jak wyjaśniono powyżej, proces ten jest zawsze kontrolowany przez rekrutera, więc decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Należy pamiętać, że żadne z tych profilowań nie wywołuje skutków prawnych ani podobnych istotnych skutków dla kandydatów. Jednakże w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.


Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika

W pewnych okolicznościach udostępniamy dane osobowe użytkownika: 


Innym spółkom należącym do naszej Grupy 


PageGroup to grupa przedsiębiorstw działająca na arenie globalnej. Nasi eksperci ds. rekrutacji i kluczowi pracownicy firmy zajmujący stanowiska związane z płacami i wsparciem IT są zlokalizowani na całym świecie. Możemy udostępnić lub dać dostęp do Twoich danych osobowych firmom w ramach PageGroup w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a także umieszczonym poza EOG, przestrzegając obowiązków mających zastosowanie do międzynarodowego systemu transferu danych GDPR. Listę podmiotów PageGroup oraz krajów, w których są one umieszczone, można znaleźć tutaj.


Na przykład jeśli przebywasz w Niemczech i szukasz tam pracy lub szukasz wykwalifikowanego specjalisty czy partnera rekrutacyjnego dla swojej firmy, możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym rekruterom specjalizującym się w rynku niemiecki mającym siedzibę w Turcji (patrz lista podmiotów powyżej). Przetwarzają oni Twoje dane osobowe w imieniu naszych niemieckich podmiotów, w zależności od potrzeb (patrz lista powyżej). W przypadku takiego przekazywania danych zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych na podstawie porozumienia wewnątrzgrupowego i standardowych klauzul umownych, jak opisano poniżej.


Posiadamy umowę o wewnątrzgrupowym przekazywaniu danych zawierającą Standardowe Klauzule Umowne (SCCs) zatwierdzone przez Komisję Europejską, które umożliwiają transgraniczne przekazywanie danych osobowych z EOG do państw trzecich poza EOG, (ponieważ przepisy dotyczące ochrony danych poza EOG mogą nie zapewniać poziomu ochrony równoważnego z przepisami dotyczącymi ochrony danych w EOG) (,,SCCs”). 

Prosimy o kontakt w razie chęci otrzymania kopii SCCs.

Cele udostępniania danych osobowych użytkownika spółkom z PageGroup jest

 • świadczenie podstawowych usług, scentralizowanych w jednym podmiocie, takich jak usługi informatyczne, sprzedażowe oraz wsparcia sprzedaży, w tym przypadku podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych użytkownika i będą je przetwarzać jako podmioty przetwarzające dane, zgodnie z instrukcjami administratora danych,
 • zarządzanie na poziomie globalnym, regionalnym, na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla lub prowadzenie kluczowych klientów, które wymaga współpracy różnych spółek w ramach grupy, oraz
 • zarządzanie stanowiskami, które mogą być wykonywane zdalnie. Podstawą prawną dla czynności przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy zawartej z klientami lub kandydatami lub podjęcie kroków niezbędnych do zawarcia umowy oraz uzasadniony interes PageGroup w zakresie świadczenia usług z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych.


Należy pamiętać, że jeżeli użytkownik zarejestruje się jako kandydat w innym kraju niż ten, w którym pierwotnie dołączył do PageGroup, zostanie dla niego utworzony unikalny rekord. Pojedynczy rekord pozwala na uniknięcie duplikatów i poprawia dokładność danych osobowych. Z tego powodu odpowiednie spółki z PageGroup będą współdzielić dane osobowe użytkownika jako niezależni administratorzy danych.

Strony trzecie

Jeśli użytkownik jest kandydatem, jego dane osobowe są udostępniane klientom, posiadającym interesujące dla niego wolne stanowiska pracy. Podstawa prawna w tym przypadku będzie taka sama jak opisana powyżej: wykonanie umowy z klientami i kandydatami lub podjęcie kroków niezbędnych do zawarcia umowy, lub uzasadnione interesy właściwych podmiotów z PageGroup polegające na przekazywaniu informacji o kandydatach i usługach do ich klientów.


Dane osobowe użytkownika, a w razie potrzeby i gdy jest to dozwolone przez prawo,  również dane z kategorii specjalnej, udostępniamy zewnętrznym usługodawcom, świadczącym usługi i działającym w naszym imieniu w zakresie:

 • przeprowadzania kontroli referencji dotyczących zatrudnienia;
 • przeprowadzania kontroli kwalifikacji;
 • przeprowadzania kontroli w zakresie niekaralności (w razie potrzeby);
 • weryfikacji danych podanych przez użytkownika ze źródeł zewnętrznych; 
 • przeprowadzania oceny psychometrycznej lub testów umiejętnościowych;
 • hostingu danych osobowych;
 • zapewniania profesjonalnego doradztwa;
 • dostarczania nam analizy danych;
 • przeprowadzania testów i prac rozwojowych naszych systemów technologii biznesowej;
 • administrowania w naszym imieniu ankietami lub konkursami; 
 • pomocy w komunikacji z użytkownikiem; oraz
 • prowadzenia badań i wysyłania e-maili lub świadczenia innych usług marketingu bezpośredniego. 

Bazując na zawartych umowach, wymagamy od naszych zewnętrznych dostawców zachowania minimalnych standardów poufności i ochrony danych. W razie konieczności wysłania danych osobowych poza EOG, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, jak np.Klauzule wzorcowe.


Pozostałe informacje

Ponadto, możemy ujawniać dane osobowe użytkownika: 

 • jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani; 
 • organom ścigania, organom nadzoru, wymiarowi sprawiedliwości lub innym urzędnikom państwowym; oraz
 • nowym właścicielom firmy i ich doradcom w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji lub przeniesienia lub zbycia całości lub części udziałów naszej spółki.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy i utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i zewnętrzni dostawcy usług na zasadzie ścisłej potrzeby i umownego zobowiązania do traktowania tych informacji jako poufne. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak to będzie konieczne do realizacji celu, dla którego je zebraliśmy, co może być celem ciągłym. Na przykład, jeśli użytkownik jest kandydatem, będziemy przechowywać jego dane osobowe przez cały czas trwania relacji biznesowej i dłużej gdyż często wspieramy kandydatów w poszukiwaniu pracy przez wiele lat. 

Niektóre dane osobowe przechowujemy dłużej niż pozostałe. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę takie czynniki, jak cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, w tym zobowiązania prawne, regulacyjne, księgowe i sprawozdawcze, charakter i ilość przechowywanych danych osobowych użytkownika, a także potencjalne ryzyko wyrządzenia użytkownikowi szkody w wyniku nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych. 
Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego, będziemy to robić do momentu, w którym użytkownik zwróci się do nas z prośbą o zaprzestanie i przez krótki czas później (aby umożliwić nam realizację prośby użytkownika). Aby móc spełnić prośbę użytkownika, przechowujemy również informację o prośbie użytkownika odnośnie zaprzestania marketingu bezpośredniego lub bezterminowego nieprzetwarzania jego danych.

Prawa użytkownika w zakresie przechowywanych przez nas jego danych osobowych 

Zgodnie z przepisami UE w zakresie ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługują pewne prawa. Prawa te obejmują prawo do żądania od nas kopii swoich danych osobowych, prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przekazanych nam przez użytkownika danych osobowych, w związku z umową lub za zgodą użytkownika, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania od nas udostępnienia (przeniesienia) tych danych innemu administratorowi.
Ponadto, w niektórych okolicznościach (w szczególności, gdy nie ma konieczności przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia wymogów umownych lub innych wymogów prawnych, lub gdy wykorzystujemy dane do celów marketingu bezpośredniego), użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. 

Powyższe prawa mogą być ograniczone, na przykład, jeśli zastosowanie się do żądania użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby, jeśli naruszyłoby to prawa strony trzeciej (w tym nasze) lub jeśli użytkownik zażąda do nas usunięcia informacji, których zachowanie jest wymagane przez prawo lub których zachowanie leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Odpowiadając na wniosek użytkownika, poinformujemy go o wszelkich stosownych wyłączeniach. 

Kontakt

Korzystanie z praw użytkownika
Aby skorzystać z przysługujących praw, wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub zrezygnować z otrzymywania od nas informacji marketingowych, należy:

DPO:
Bird & Bird DPO Services SRL
Avenue Louise 235 box 1
1050 Brussels
Belgique


Page Group  
Compliance Department 
Plaza Europa 21 23, L'Hospitalet de Llobregat, 08908 
Barcelona – España

Pytania i skargi

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie naszej polityki prywatności, przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych lub chcą Państwo złożyć skargę, prosimy o przesłanie wiadomości do nas lub do naszego Inspektora ochrony danych osobowych na adres:[email protected] lub wypełnij nasz formularz dostępny tutaj .
W przypadku uzasadnionych wątpliwości lub przeświadczenia, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Lista organów w EOG jest dostępna tutaj

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

W dowolnej chwili możemy zmienić niniejszą politykę prywatności. Na nasze stronie będziemy zamieszczać aktualizacje.