Jesteś tutaj

Michael Page Privacy Policy 2018 PL

 
Zbieramy informacje na Twój temat, żeby zapewnić Ci maksymalną wygodę i bezpieczeństwo procesu poszukiwania pracy. Takie dane są cenne i ważne, z czego w pełni zdajemy sobie sprawę. Właśnie dlatego zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność  w Internecie.

Dokonaliśmy aktualizacji polityki prywatności w celu precyzyjnego wyjaśnienia zasad zarządzania i wykorzystywania danych. Krótki materiał filmowy wyjaśnia wprowadzone zmiany w sposób bardziej szczegółowy.
 

 
Tutaj użytkownicy mogą zapoznać się z pełnym brzmieniem naszej polityki prywatności. Poniżej natomiast znajduje się krótkie i zwięzłe podsumowanie najważniejszych informacji.
 

Jakie informacje zbieramy?

 
Gromadzimy takie dane użytkowników jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne istotne informacje pobierane bezpośrednio z CV. Możemy również pozyskiwać informacje o użytkownikach od osób trzecich w celu optymalizacji i personalizacji wrażeń i doświadczeń użytkownika oraz zagwarantowania, że proponujemy mu oferty pracy najbardziej do niego dopasowane.
 
 

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

 
Wykorzystujemy gromadzone informacje w celu zaoferowania Ci jak najlepszej obsługi. Obejmuje ona powiadomienia o nowych ofertach pracy, optymalizację naszych stron internetowych oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie zadawane pytania. Możemy też wykorzystywać dane  w celu kontaktu oraz przekazywania aktualnych informacji o branży, imprezach tematycznych, promocjach i konkursach. W każdej chwili chwili zrezygnować z subskrypcji  [hyperlink to unsubscribe/opt-out page] takich wiadomości e-mai.
 
 

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

 
Możemy udostępniać dane naszych użytkowników członkom  PageGroup oraz innym zaufanym stronom trzecim w celu pomocy w realizacji przez nas usług na rzecz użytkowników. W pewnych okolicznościach możemy czasami być zobowiązani przez organy regulacyjne lub organy ścigania do ujawniania danych osobowych.
 
 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 
Przechowujemy dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak jest to niezbędne. Co więcej, prowadzimy regularnie czynności czyszczenia i aktualizacji danych celem zagwarantowania, że posiadane informacje są istotne i dokładne.
 
 

Jakie prawa Ci przysługują?

 
Masz pełną kontrolę nad swoimi danymi. Jeżeli chcesz zrezygnować z otrzymywania e-maili od nas, możesz zrezygnować z subskrypcji lub wycofać się z otrzymywania wiadomości bądź skontaktować się z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub nawet drogą pocztową, a wówczas wprowadzimy odpowiednie zmiany do preferencji Twojego konta.
 
 

W jaki sposób możesz zmienić preferencje subskrypcji?

 
Możesz w każdej chwili sprawdzić i zmienić ustawienia otrzymywanych wiadomości oraz sposób ich dostarczania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
 

Nasza polityka plików cookie

 
Chcemy, żeby Twoje wrażenia i doświadczenia z korzystania z naszej strony internetowej były możliwie jak najlepsze, w związku z czym korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczone na urządzeniu użytkownika i służące zbieraniu danych oraz optymalizacji naszych witryn internetowych i usług online.
 
 

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

 
Skontaktuj się z nami, jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych użytkowników.
 
 

 


 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności Michael Page International  (Poland) Sp. z o.o (Firma)

 
Prawo do sprzeciwu: w dowolnym momencie możliwe jest wykonanie prawa do wniesienia sprzeciwu wobec:
(i) wykorzystania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; oraz
(ii) przetwarzania danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że istnieją słuszne powody uzasadniające dalsze przetwarzanie.
 
Firma (zwana dalej "Firma", "my", "nas" lub "nasze") zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich kandydatów, klientów i użytkowników strony internetowej. Naszym celem jest zapewnienie użytkownikowi bezpiecznego kontaktu. Zapewniamy, że informacje nam przekazane lub też te, które gromadzimy korzystając z różnych kanałów (np. strony internetowej, korespondencji (w tym przesyłanej pocztą elektroniczną), rozmów lub spotkań z konsultantami lub też dzięki działalności naszych biur lub witryny internetowej na całym świecie), są używane jedynie dla celów wyszczególnionych w niniejszym dokumencie.
 
Ten dokument ma na celu poinformowanie użytkownika o kategoriach danych osobowych jakie zbieramy od kandydatów, celach do jakich wykorzystujemy te dane oraz sposobach ich przetwarzania.  Naszym celem jest również stosowanie zasady przejrzystości wynikającej z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 (RODO) oraz prawa krajowego wdrażającego RODO.
 
Dla celów niniejszej Polityki prywatności, Firma jest administratorem danych osobowych. Nasze dane kontaktowe są podane w części Kontakt na końcu tego dokumentu.  W treści niniejszego dokumentu, jakiekolwiek wzmianki o grupie spółek dotyczą spółki nadrzędnej Firma, PageGroup plc oraz innych spółek zależnych PageGroup plc.

Jakie informacje gromadzimy

Zbieramy dane, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (łącznie z adresem poczty elektronicznej) oraz inne odnośne informacje zawarte na CV. Dane i CV przesyłane nam są w sposób elektroniczny, poprzez bezpośrednią aplikację na jednej z naszych stron internetowych lub też poprzez aplikację złożoną na portalu z ofertami pracy należącym do strony trzeciej.

 
Jest prawdopodobne, że podczas trwania naszej współpracy przekazane nam zostaną dalsze informacje o osobie. Te informacje mogą nam zostać przesłane bezpośrednio przez zainteresowaną osobę lub przez stronę trzecią, na przykład organizację, której przekazaliśmy CV kandydata i która skontaktowała się z nim w ramach procesu rekrutacyjnego.
 
 

Jak wykorzystujemy informacje o osobie

 
Przechowujemy informacje o osobie, używamy ich i ujawniamy je dla uzasadnionych celów prowadzenia działalności biznesowej, takich jak: 
 
 1. świadczenie usług;
   
 2. podtrzymywanie stosunków biznesowych z użytkownikiem strony internetowej, klientem lub kandydatem;
   
 3. umożliwienie kandydatowi przesłania CV w ramach ogólnej aplikacji o pracę, umożliwienie aplikowania na konkretne stanowisko lub zapisania się na otrzymywanie powiadomień "Job Alert". Prosimy zapoznać się z oddzielną częścią dotyczącą  CV , która wyszczególnia dodatkowe okoliczności wykorzystania i ujawniania informacji;
   
 4. łączenie danych z ofertami pracy, w celu znalezienia oferty jak najbardziej odpowiedniej dla kandydata oraz przesyłanie informacji o osobie starającego się o pracę kandydata naszym klientom;
   
 5. zatrzymywanie danych i zawiadamianie kandydata o potencjalnych ofertach w przyszłości, innych niż konkretne stanowisko w związku z którym kandydat się z nami skontaktował;
   
 6. odpowiadanie na zapytania;
   
 7. wykorzystywanie ich do celów bezpośredniego marketingu produktów i usług, zawiadamiania o nowościach branżowych, wydarzeniach, promocjach i konkursach, raportach i innych informacjach.  Przed tego typu kontaktem z naszej strony, istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania tego typu zawiadomień; opcja wypisania się jest również dostępna w każdym takim zawiadomieniu;
   
 8. wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z naszymi klientami;
   
 9. świadczenie dalszych usług poprzez przekazanie informacji o osobie innym spółkom będącym częścią naszej Grupy a także zaufanej stronie trzeciej. Dalsze informacje w tej sprawie zawarte są poniżej w oddzielnej części Dzielenie się informacjami o osobie;
   
 10. przekazywanie informacji o osobie organom nadzoru lub organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani lub możemy to zrobić;
   
 11. Nasza strona internetowa korzysta z usługi rejestrowania aktywności użytkownika, która może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, przewinięcia strony i tekst wpisywany w formularze na stronie. Dane zgromadzone za pomocą tej usługi wykorzystywane są do poprawienia funkcjonalności naszej strony internetowej. Zebrane informacje są przechowywane i używane do celów zagregowanej sprawozdawczości statystycznej i nie są nigdzie dalej przekazywane.
   
 12. Aby móc zaoferować użytkownikom naszej strony zindywidualizowane treści, adekwatne zawiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną oraz odpowiadającą ich konkretnym potrzebom usługę naszych konsultantów, śledzimy i rejestrujemy korzystanie z naszej strony internetowej oraz interakcję ze stroną i wiadomościami e-mail. Korzystamy z usług strony trzeciej, pomagającej nam rejestrować, przechowywać i analizować zebrane dane, umożliwiające nam zrozumienie w jaki sposób możemy zapewnić użytkownikom najlepsze doświadczenie podczas procesu rekrutacji. Zapewniamy, że ta baza danych nie zawiera żadnych cech, które mogłyby pozwolić na zidentyfikowanie osoby oraz że poza wybranym przez nas usługodawcą, nie dzielimy się tymi informacjami z żadną inną spółką lub spółką stowarzyszoną.
 
Zgodnie z lokalnymi przepisami możemy przetwarzać niektóre wrażliwe dane osobowe (znane jako dane kategorii specjalnej w GDPR), które zawarłeś w przesyłanych do nas informacjach, np. jeśli umieścisz informacje o swoim zdrowiu lub religii w przesłanym nam CV.  Możemy być również zobowiązani do sprawdzenia Państwa danych w rejestrach karnych w krajach, w których jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.  Wprowadziliśmy procesy mające na celu ograniczenie wykorzystywania i ujawniania takich poufnych danych w sposób inny niż dozwolony lub wymagany przez prawo.
 
 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z RODO, główne podstawy, na których się opieramy w celu przetwarzania danych osobowych klientów i kandydatów są następujące:

 
(a) jest ono niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku jaki przyjmujemy na siebie świadcząc usługi lub do podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy na żądanie osoby; 
 
(b) jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego – podlegamy pewnym wymogom prawnym, w związku z którymi może zaistnieć konieczność przetwarzania danych osobowych.   Dodatkowo, możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych organom nadzoru lub organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 
(c) jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów -  przetwarzanie danych osobowych przez nas lub stronę trzecią jest konieczne w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), chyba że ustalono, że prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, w tym prawo do ochrony danych osobowych mają charakter nadrzędny.  Nasze prawnie uzasadnione interesy to m.in. odpowiadanie na żądania i zapytania osób lub strony trzeciej, optymalizacja naszej strony internetowej i doświadczenia użytkownika, informowanie o naszych produktach i usługach oraz zapewnienie, że nasza działalność jest prowadzona w odpowiedni i sprawny sposób;
 
(d) zgoda – w pewnych okolicznościach, możemy zwrócić się z prośbą o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w szczególny sposób. 
 
 

W jaki sposób dzielimy się informacjami o osobie

 
W pewnych okolicznościach dzielimy się informacjami o osobie z innymi stronami. Szczegóły dotyczące tych stron oraz powody, dla których to robimy przedstawione są poniżej.
 

Inne spółki będące częścią naszej Grupy w obrębie EOG

 
Dzielimy się informacjami dotyczącymi kandydatów zarejestrowanych w naszej bazie danych z innymi spółkami będącymi częścią PageGroup na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") oraz ich adresów prosimy kliknąć na
 
Przekazujemy te informacje o osobach, w związku z którymkolwiek lub wszystkimi z poniżej wymienionych celów:
 
 • świadczenie kandydatom usług rekrutacyjnych;
 • rozwój działalności;
 • rozwój systemów i testowania;
 • rozwój i marketing innych produktów i usług;
 • polepszenie obsługi klienta oraz uczynienie naszej usługi bardziej wartościowej dla użytkownika; oraz/lub
 • zindywidualizowanie naszej strony internetowej oraz stron innych spółek będących częścią Grupy, tak aby przy logowaniu strona ta była adekwatna do potrzeb użytkownika.
   

Inne spółki będące częścią Grupy poza obrębem EOG

 
W przypadku, gdy na życzenie kandydata szukamy dla niego ofert pracy poza obrębem EOG, zawiadomimy go, że zamierzamy przekazać informacje o jego osobie, lub też umożliwić dostęp do tych informacji, innym spółkom będącym częścią naszej Grupy na całym świecie, umożliwiając im wykorzystanie tych informacji w celach wyszczególnionych powyżej.  
 
Aby uzyskać dostęp do pełnej listy spółek będących częścią naszej Grupy poza obrębem EOG oraz ich adresów prosimy kliknąć na.
 
Aby uzyskać dane konkretnych spółek będących częścią naszej Grupy, które mogą mieć dostęp do danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez część Kontakt poniżej.  
 
W stosunku do spółek należących do naszej  globalnej  sieci stosujemy takie same, rygorystyczne zasady mające zapewnić bezpieczeństwo danych będących w ich posiadaniu i przetwarzanych przez nie. Każda ze spółek będących częścią naszej Grupy poza obrębem EOG, która ma dostęp do danych osobowych w obrębie EOG, zawiera umowę z Firma o ochronie danych osobowych, zobowiązując się w taki sposób do spełniania tych samych wymogów dotyczących bezpieczeństwa danych oraz do działań zgodnych z zasadami ochrony danych, jakie wynikają z rygorystycznego, europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Ta umowa opiera się na klauzulach wzorcowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.   Aby uzyskać kopię tej umowy, prosimy o kontakt poprzez część Kontakt poniżej.
 

Klienci

 
Informacje osobowe kandydatów udostępniane są klientom dysponującym wolnymi miejscami pracy, które mogą kandydatów zainteresować.
 

Zaufana strona trzecia

 
W przypadku gdy zatrzymaliśmy informacje o osobie w celu świadczenia usług zgodnych z oczekiwaniami kandydata lub klientów, takich jak:
 
 • sprawdzenie referencji zawodowych;
 • sprawdzenie kwalifikacji;
 • sprawdzenie niekaralności (w krajach, w których jest to dozwolone lub wymagane przez prawo);
 • weryfikacja podanych danych uzyskanych ze źródeł strony trzeciej; oraz/lub
 • ocena psychometryczna lub testy umiejętności. 
 
dzielimy się tymi informacjami, i jeśli jest to konieczne danymi wrażliwymi, z zaufaną stroną trzecią:
 
 • doradcami zawodowymi;
 • usługodawcami w zakresie analizy danych;
 • konsultantami IT przeprowadzającymi testy i pracującymi nad rozwojem naszych systemów technologicznych;
 • firmami prowadzącymi badania i firmami wysyłkowymi; oraz/lub
 • koordynatorami działalności.
 
Wymagamy od takiej strony trzeciej stosowania minimalnych standardów dotyczących poufności oraz ochrony danych.  W przypadku gdy dane osobowe przekazywane są stronie trzeciej znajdującej się poza obrębem EOG, lub ma ona dostęp do tych informacji z poza obszaru EOG, upewniamy się, że dysponujemy odpowiednimi środkami zabezpieczającymi, takimi jak zatwierdzone klauzule wzorcowe lub porozumienie między UE i USA "Tarcza" chroniąca prywatność.
 

Organa nadzoru oraz organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości

 
Jak wspomniano powyżej, możemy ujawnić pewne informacje o osobie organom nadzoru lub organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w przypadku, gdy skierują one do nas taki wniosek, i jeżeli jest to zgodne z postanowieniami RODO i innymi przepisami.
 

Nowi właściciele firmy

 
W przypadku połączenia działalności z inną spółką lub przejęcia naszej spółki przez inną firmę lub spółkę, dane osobowe zostaną przekazane nowym właścicielom firmy lub spółki i ich doradcom. W takim przypadku, osoba, której dane dotyczą zostanie powiadomiona o tym fakcie.
 
 

Jak długo przechowujemy informacje

 
Okres przez jaki posiadamy lub przechowujemy informacje o osobie zależy od typu usług, które dla niej świadczymy oraz jak długo tych usług od nas wymaga. Z uwagi na to, że często wspieramy kandydatów szukających zatrudnienia przez długie lata a potencjalnie przez całą ich karierę zawodową, cel dla którego zatrzymujemy dane kandydata jest często celem bieżącym. Regularnie, wspólnie z kandydatami, dokonujemy działań czyszczenia i aktualizacji danych aby upewnić się, że (a) dane jakie posiadamy są prawidłowe oraz (b) nie przetrzymujemy tych danych zbyt długo.
 
Nasze standardowe warunki umowy stanowią, że nasi klienci powinni zatrzymać dane kandydata takie jak CV do celów aplikacji na konkretne stanowisko o jakie kandydat się ubiega oraz, zgodnie z rolą administratora tych danych, powinni poinformować kandydata jeżeli zamierzają zatrzymać jego CV w dokumentacji aby w przyszłości zawiadamiać go o potencjalnych ofertach pracy lub zatrzymać lub używać jego danych w innym celu.
 
 

Prawa związane z informacjami o osobie jakie posiadamy

 
Osoba, której dane dotyczą ma pewne prawa w związku z informacjami jakie posiadamy na jej temat. Szczegóły dotyczące tych praw i sposobu w jaki można je wykonać podane są poniżej. Zanim podejmiemy działania na żądanie takiej osoby musi ona potwierdzić swoją tożsamość.
 

Prawo dostępu

 
W każdej chwili, osoba może zażądać od nas kopii informacji osobowych jakie posiadamy na jej temat. Jeżeli istnieje do tego ważny powód i jeżeli postanowienia RODO na to pozwalają, możemy odmówić przychylenia się do żądania udostępnienia kopii danych osobowych lub pewnych elementów tego żądania. W przypadku odrzucenia żądania lub jego części, wyjaśnimy powody naszej odmowy.
 

Prawo do wnoszenia poprawek i uzupełnień

 
W przypadku, gdy informacje osobowe jakie posiadamy są nieprawidłowe, nieaktualne lub niepełne, osobie przysługuje prawo do sprostowania, aktualizacji i uzupełnienia danych. Może nas o tym zawiadomić w sposób wyjaśniony w części Kontakt poniżej.
 

Prawo do usunięcia danych

 
Osobie przysługuje w pewnych okolicznościach prawo do żądania, aby informacje osobowe jakie posiadamy na jej temat zostały usunięte, np. w przypadku, gdy informacje nie są już niezbędne do celów w jakich były gromadzone lub przetwarzane, lub też gdy przetwarzanie przez nas tych informacji oparte było na udzielonej przez osobę zgodzie i nie istnieją żadne inne podstawy prawne uprawniające nas do przetwarzania tych informacji.
 

Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania

 
Osobie przysługuje w pewnych okolicznościach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas informacji osobowych, wykonywalne poprzez kontakt z nami w jakikolwiek sposób wyjaśniony w części Kontakt poniżej.  Na przykład, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy i gdy nie istnieją ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania o charakterze nadrzędnym do praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Osoba ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jej informacji osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 
Osoba może również mieć prawo do ograniczenia wykorzystania jej informacji osobowych, na przykład gdy zakwestionowała prawidłowość danych oraz podczas okresu weryfikacji ich prawidłowości.
 

Prawo do przenoszenia danych

 
Osobie przysługuje w pewnych okolicznościach prawo do otrzymania informacji osobowych jakie posiadamy na jej temat w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
 
Na żądanie, informacje mogą zostać przekazane osobie lub bezpośrednio stronie trzeciej. 
 
Powyższe prawo istnieje jedynie w stosunku do informacji osobowych, które:
 
 • zostały nam uprzednio dostarczone; oraz
 • są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
Chętnie przychylimy się do takich wniosków, jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować kompatybilności technicznej z systemem operacyjnym strony trzeciej. Nie jesteśmy również w stanie zastosować się do wniosków dotyczących danych osobowych innych osób bez ich zgody.  
 
Powyższe prawa są wykonywalne poprzez kontakt z nami w jakikolwiek sposób wyjaśniony poniżej w części Kontakt.
 
Większość z powyższych praw podlega ograniczeniom i wyłączeniom. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie przychylić się do wniosku o wykonanie praw, wyjaśnimy powody naszej odmowy.
 
 

Zgoda

 
W przypadku, gdy przetwarzamy informacje osobowe w oparciu o udzieloną zgodę, osoba ma prawo wycofać tę zgodę w każdej chwili. Może tego dokonać kontaktując się z nami za pomocą danych w części Kontakt poniżej.
 

Powiadomienia "Job Alert"

Aby zapisać się na otrzymywanie powiadomień "Job Alert" należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, który zostanie użyty do powiadamiania kandydata przez pocztę elektroniczną o aktualnych ofertach pracy w branży, która go interesuje oraz o najnowszych informacjach branżowych i innych informacjach związanych z naszymi usługami.

W przypadku gdyby kandydat zdecydował, że już nie chce otrzymywać takich informacji, każde z otrzymanych powiadomień "Job Alert” zawiera link aby się wypisać.

Wiadomości e-mail z powiadomieniem "Job Alert" są wysyłane przez Firma lub inną spółkę będącą częścią naszej Grupy. W przypadku, gdy nadawca ma siedzibę poza obrębem EOG, dane kandydata zostaną przesłane tej jednostce lub też będzie ona miała dostęp do jego danych, tak aby umożliwić im przesyłanie odpowiedniego powiadomienia "Job Alert”pocztą elektroniczną. 
 
Prosimy kliknąć tutaj aby uzyskać dane wszystkich spółek będących częścią naszej Grupy. 
 
 

Curriculum Vitae

Kandydat może przesłać CV poprzez naszą stronę internetową lub przekazać je jednemu z naszych konsultantów. Może tego dokonać w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy lub po to, aby umożliwić konsultantom wzięcie jego kandydatury pod uwagę na inne stanowiska, w miarę jak oferty pracy napływają.

CV kandydata będzie przechowywane w naszej bazie danych i dostępne dla naszych konsultantów rekrutacyjnych.

CV kandydata może również zostać przesłane bezpośrednio do innych spółek będących częścią naszej Grupy w celach weryfikacji i umieszczenia go w ich bazie danych, umożliwiając im w ten sposób świadczenie usług kandydatowi. Kandydat jest w stanie wycofać pozwolenie na przetwarzanie swoich danych poza obrębem EOG po wypełnieniu naszego formularza rejestracyjnego.

Można w każdej chwili zaktualizować swoje CV, przechodząc po prostu przez ten sam proces jak przy składaniu nowego CV. Nieaktualne CV ulegnie automatycznej archiwizacji o ile nie zaszła zmiana w danych użytych do przesłania dokumentu (np. obydwa CV zostaną wysłane z tego samego adresu e-mail lub kandydat zawiadomi osobę, z którą się kontaktuje o przesłaniu nowego CV).
 
 

Zagregowane informacje na temat gości odwiedzających strony Firma

 
W stosunku do wszystkich gości odwiedzających naszą stronę internetową oraz strony spółek będących częścią grupy Page Group zbieramy informacje łączne i dane statystyczne, tego typu jak:
 
 • które miejsca gość odwiedza najczęściej; oraz/lub
 • z których usług użytkownicy korzystają najczęściej. 
 

Te informacje wykorzystywane są jedynie w formacie zagregowanym. Pozwalają nam one na określenie co jest najkorzystniejsze dla naszych użytkowników i w jaki sposób możemy stale usprawniać nasze usługi online, tak aby umożliwić lepsze ogólne doświadczenie naszym użytkownikom.

Publikujemy te informacje na stronach internetowych spółek będących częścią Grupy Firma na całym świecie.
 
Aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz w celu optymalizacji naszych usług i doświadczenia użytkowników używamy narzędzia Hotjar. Hotjar jest usługą technologiczną, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. jak dużo czasu spędzają na poszczególnych stronach, na który link wchodzą, co lubią a czego nie lubią, itd.). Pozwala nam to na budowanie naszych usług i utrzymywanie ich poziomu dzięki informacji zwrotnej od użytkownika.  Do gromadzenia danych dotyczących zachowań naszych użytkowników oraz ich urządzeń (a w szczególności adresu IP urządzenia (wychwyconego i zachowanego jedynie w formie anonimowej), wielkości ekranu urządzenia, typu urządzenia (unikalny identyfikator urządzenia), informacji na temat przeglądarki, położenia geograficznego (jedynie nazwa państwa), preferowanego języka użytego do przeglądania strony) Hotjar używa plików cookie i innych technologii. Hotjar przechowuje te informacje w anonimowym profilu użytkownika. Zarówno Hotjar jak i my, nigdy nie użyjemy tych informacji do identyfikacji poszczególnego użytkownika lub do łączenia ich z dalszymi danymi zgromadzonymi na temat poszczególnego użytkownika.
 
Osoby, które nie chcą aby Hotjar tworzył profil użytkownika, przechowywał dane na temat korzystania z naszej strony oraz używał plików cookie do śledzenia na innych witrynach, mogą o tym zadecydować wchodząc na link Rezygnacja
 
 

Użycie plików cookie (ciasteczek)


Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych, pliki cookie umieszczane są na komputerze i innych urządzeniach osób odwiedzających nasze strony. Te pliki są głównie wykorzystywane do usprawnienia funkcjonowania strony, poprawy doświadczenia użytkownika lub w celu optymalizacji naszych stron internetowych, pomiaru ruchu na stronie oraz wykorzystania do wewnętrznych celów administracyjnych.

Na pewnych stronach internetowych ze światowej "białej listy” umieszczamy ukierunkowane i zindywidualizowane banery reklamowe, mające na celu prezentację ofert pracy oraz innych treści, które mogłyby zainteresować użytkownika. Kierunkujemy nasze reklamy w oparciu o wcześniejszą interakcję z naszą stroną, wiadomościami wysłanymi pocztą elektroniczną oraz podczas współpracy z naszymi konsultantami. Interakcja użytkownika z reklamami może być przedmiotem pomiaru celem oceny skuteczności kampanii reklamowych oraz polepszenia naszej strategii marketingowej  w zgodzie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami. Żadna z kampanii reklamowych lub technologia śledzenia skuteczności reklamy nie rejestruje informacji, które mogłyby pozwolić na identyfikację osoby.

Więcej informacji na temat tego w jaki sposób używamy plików cookie, a również w jaki sposób odrzucić plik cookie znajduje się w linku Polityka plików cookie.
 

Skargi

 
Osoby niezadowolone ze sposobu w jaki wykorzystujemy ich informacje osobowe, prosimy o kontakt za pomocą danych w części Kontakt poniżej. Mają one również prawo do wniesienia skargi do Urząd regulacji danych - dane kontaktowe poniżej:
 
Telefon: +48 22 53 10 440
 
Strona internetowa: https://uodo.gov.pl/p/kontakt
 
Adres pocztowy:
Personal Data Protection Office – UODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
 
Osoby mieszkające lub pracujące poza Ploska lub które chciałyby złożyć skargę dotyczącą naszej działalności poza obrębem Polska, mogą tego dokonać w innym organie nadzoru. Lista takich organów na terenie EOG oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ESWH) jest dostępna przez link tutaj.
 

Inne strony internetowe


Prosimy zwrócić uwagę, że wejście na linki i banery reklamowe znajdujące się na naszej stronie może spowodować, że przeglądarka uzyska dostęp do stron internetowych strony trzeciej, której to praktyka dotycząca prywatności danych może być różna od Firma.
Nie odpowiadamy za informacje przekazane lub zebrane przez stronę trzecią oraz nie mamy kontroli nad takimi informacjami. W takim przypadku należy zapoznać się z polityką prywatności strony trzeciej. 
 

Internetowy transfer danych

 
Z uwagi na fakt, że internet jest środowiskiem globalnym, używanie internetu do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności zakłada przekazywanie danych osobowych na skalę międzynarodową. Niestety, przekazywanie informacji za pomocą internetu nie jest w pełni bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań aby chronić dane osobowe osób, których one dotyczą,  nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych na naszą stronę za pomocą sieci należących do strony trzeciej; jakikolwiek transfer danych odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. Po otrzymaniu danych, stosujemy rygorystyczne procedury i zabezpieczenia mające na celu próbę niedopuszczenia do nieupoważnionego dostępu.
 

Zmiany w Polityce prywatności

 
Niniejsza Polityka prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona przez Firma.  Jeżeli w przyszłości dojdzie do takich zmian, do osób które udostępniły nam adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość o istotnych zmianach lub aktualizacji naszej Polityki prywatności. 
 

Równość szans

 
Firma jest pracodawcą zapewniającym wszystkim równe szanse oraz spółką dążącą do stosowania zasady różnorodności. Oznacza to, że wszystkie osoby aplikujące o pracę oraz personel są traktowani jednakowo i nasza spółka nie dyskryminuje ze względu na płeć, stan cywilny, rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry, przynależność państwową, pochodzenie narodowościowe, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię lub wiek.
W ramach naszego dążenia do stosowania zasady równości szans, będziemy od czasu do czasu wykorzystywać przesłane nam informacje do celów monitorowania różnorodności. Takie informacje będą wykorzystane w sposób anonimowy. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zasady różnorodności prosimy kliknąć tutaj.
 

Kontakt

 
W razie jakichkolwiek pytań lub chęci kontaktu w sprawie przetwarzania przez nas informacji osobowych, w tym w przypadku pytań dotyczących sposobu wykonania praw wyszczególnionych powyżej, prosimy o kontakt na poniżej podany adres poczty elektronicznej lub kontakt listowny na adres pocztowy:-
 
Zgłoszenie dotyczące danych osobowych (RODO)https://www.michaelpage.pl/gdpr-zgłoszenie
 
 
Adres pocztowy:

Compliance Department
Michael Page
Plaza Europa 21 23,
Hospitalet de Llobregat,
08908
Barcelona
Spain
 
W przypadku skargi, prosimy o kontakt na poniżej podany adres poczty elektronicznej lub listownie na adres pocztowy:-
 
GDPR Skarga dotycząca danych osobowych: https://www.michaelpage.pl/gdpr-skarga
 
 
Adres pocztowy:
 
Bird & Bird DPO Services SRL
Avenue Louise 235 box 1
1050 Brussels
Belgium
 
Osoby kontaktujące się z nami zostaną poproszone o potwierdzenie tożsamości. 
 
Nasza siedziba:

Michael Page International  (Poland) Sp.z.o.o
ul. Zlota 59,
00-120 Warsaw,
Poland

 

Powrót do góry ↑