Co to jest Confidence Index?

Badanie ankietowe Confidence Index prowadzone jest przez PageGroup wśród osób aktywnie poszukujących pracy. Jego celem jest zbadanie przekonań kandydatów na temat rynku pracy. Uzyskany wynik (wskaźnik) oparty jest wyłącznie na odpowiedziach osób, które aplikowały na ofertę zamieszczoną na stronie Michael Page.

Badanie objęło kandydatów z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Polski, Austrii, Holandii, Szwecji i Belgii.

Kim są ankietowani?

Badanie przeprowadzane jest wśród osób, które aplikowały na oferty pracy za pośrednictwem strony Michael Page – niezależnie od tego, czy respondenci są aktualnie zatrudnieni, czy też nie. Ankietowani są następnie dzieleni na grupy wiekowe: poniżej 30 lat, 30–49 lat oraz powyżej 49 lat.

Dlaczego warto stosować wskaźnik?

Za pomocą wskaźnika Confidence Index można uzyskać identyczne i powtarzalne wyniki dotyczące postrzegania własnej sytuacji zawodowej oraz kondycji rynku pracy przez osoby, które aktywnie poszukują zatrudnienia. Badanie umożliwia monitorowanie oraz cokwartalne i coroczne informowanie rynku o nastrojach panujących wśród kandydatów. Umożliwia również śledzenie pozytywnej lub negatywnej ewolucji postaw w dłuższej perspektywie czasowej. Informacje te mogą zostać pogłębione poprzez porównanie wyników uzyskanych w poszczególnych krajach i regionach kontynentalnej Europy.

Jak jest liczony?

Wskaźnik pokazuje procent optymistycznych odpowiedzi udzielonych przez respondentów (np. uważających, że ich sytuacja zawodowa zmieni się na lepsze). Taki odsetek otrzymujemy w każdym z 10 wskaźników cząstkowych.

Przykład:

Jak Pani/Pan sądzi, jaka będzie Pani/Pana sytuacja zawodowa w ciągu najbliższych 12 miesięcy (biorąc pod uwagę rozwój Pani/Pana umiejętności)?

Pogorszy się / Pozostanie bez zmian / Polepszy się / Nie wiem

Jeśli 62% osób odpowie, że ich sytuacja się polepszy, ten właśnie odsetek zostanie uwzględniony przy wyliczaniu ogólnego wskaźnika.

Co dokładnie jest mierzone?

Główny wskaźnik lub wskaźnik uśredniony ze względu na wiek jest liczony na podstawie 10 wskaźników cząstkowych. Sześć z nich odnosi się do sytuacji zawodowej ankietowanego, a cztery – do jego postrzegania sytuacji na rynku pracy.

Wskaźniki cząstkowe dotyczące sytuacji zawodowej ustalane są na bazie odsetka optymistycznych odpowiedzi dotyczących:

  • Rozwoju umiejętności
  • Zakresu zadań i odpowiedzialności w pracy
  • Perspektywy awansu
  • Poziomu wynagrodzenia
  • Równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym
  • Tego, czy aplikujący wierzy, że znajdzie nową pracę w czasie krótszym niż 3 miesiące

Wskaźniki cząstkowe dotyczące oceny rynku obejmują z kolei:

  • Ocenę aktualnej sytuacji na rynku pracy
  • Przekonania na temat przyszłej sytuacji na rynku pracy
  • Ocenę aktualnej sytuacji ekonomicznej
  • Przekonania na temat przyszłej sytuacji ekonomicznej

W ten sposób można ocenić postawy dotyczące rynku pracy oraz własnej sytuacji zawodowej wśród osób mających mniej niż 30 lat, 30–49 lat lub powyżej 49 lat; we wszystkich krajach, w których prowadzone jest badanie.