Pozyskanie i zatrzymanie w firmie talentów staje się coraz trudniejsze. Pierwszą rzeczą, która może skutecznie zwrócić uwagę kandydatów na organizację jest dobrze przygotowany opis stanowiska, na które aplikują. Ogłoszenia o pracę powinny być zatem transparentne i odpowiadać potrzebom współczesnego rynku pracy. Warto przedstawić w nich misję i cel firmy oraz dokładny zakres obowiązków, aby przyszły pracownik mógł wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać jego dzień pracy.  

Mimo iż w ostatnich latach zwiększyła się transparentność ogłoszeń o pracę, jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia w celu poprawienia ich jakości.  

Ogłoszenie o pracę to pierwsze źródło informacji o firmie i stanowisku. Już poprzez dobór słów i języka, wyeksponowanie konkretnych informacji o organizacji, czy wskazanie wymaganych umiejętności, managerowie ds. rekrutacji i rekruterzy dokonują wstępnej preselekcji kandydatów. W związku z tym, treść ogłoszenia ma kluczowe znaczenie przy wyborze przyszłych pracowników i wpływa na ich decyzję o zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. 

Tworząc ogłoszenia o pracę, warto wskazać w nim zarówno wymagane na danym stanowisku umiejętności twarde, jak i pożądane kompetencje miękkie, którymi powinien wyróżniać się kandydat. Podkreślanie kompetencji miękkich nie jest powszechne wśród pracodawców, dlatego będzie stanowić dodatkowy wyróżnik oferty. Ponadto, warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku niektórych stanowisk, umiejętności miękkie – jak np. zarządzanie interesariuszami mogą być ważniejsze niż dyplom ukończenia dobrej uczelni, czy renoma ostatniego pracodawcy.  

Jednak czy pracodawcy wskazują, które umiejętności miękkie mają kluczowe znaczenie na danym stanowisku?  


Kluczowy wniosek: Oferty pracy powinny przedstawiać realny obraz firmy, co zachęci potencjalnych kandydatów do bliższego poznania organizacji, a to finalnie skróci czas trwania rekrutacji i poprawi ich skuteczność.  


Współczesne ogłoszenia o pracę 

Ogłoszenie o pracę powinno uwzględniać takie informacje, jak np. środowisko i warunki pracy, zasady współpracy, styl zarządzania, dostępne technologie wspierające pracowników. To pozwoli kandydatom niejako „zajrzeć” do firmy i zdecydować, czy do niej pasują. Warto pamiętać o tym, że brak takich informacji może generować dodatkowe pytania po stronie kandydatów, którzy obecnie zwracają szczególną uwagę na te aspekty.  

Ogłoszenie o pracę przede wszystkim musi wzbudzić zainteresowanie kandydatów, co jest możliwe do osiągnięcia dzięki pokazaniu wyróżniającej się oferty pod kątem środowiska i specyfiki pracy, jak i zespołu. Powinno też zawierać wszystkie potrzebne informacje, aby przyszły pracownik mógł wyobrazić sobie swoje obowiązki, rolę w zespole i organizacji.  

W Michael Page pomagamy naszym partnerom stworzyć odpowiednie ogłoszenie o pracę, w którym wyeksponowany zostanie cel danego stanowiska, co przyciągnie do organizacji najlepiej pasujące osoby.  


Kluczowy wniosek: Kandydaci potrzebują przede wszystkim przejrzystych informacji o firmie, które pozwolą im zbudować realny obraz organizacji.  


Ogłoszenia o pracę w przyszłości 

W przyszłości oferty pracy będą przybierać nowe formy, wykraczając poza standardowe ogłoszenia. Wykorzystując najnowsze technologie i rozszerzoną rzeczywistość, mogą np. stać się interaktywnymi platformami zawierającymi najważniejsze informacje o firmie, czy też dostępy do kont LinkedIn aktualnych pracowników i ambasadorów marki, umożliwiając tym samym skontaktowanie się z nimi. Ponadto, mogą pojawiać się w nich profile umiejętności zespołu, przykładowe dokumenty, które są wykorzystywane w pracy oraz zdjęcia i filmy wideo pokazujące biuro. 

Dodatkowo, ogłoszenia o pracę mogą także zostać rozszerzone o wywiady z liderami firmy, którzy podzielą się z przyszłymi kandydatami swoją strategiczną wizją zarządzania organizacją, jak również przedstawią, jak wygląda dzień z życia przedsiębiorstwa. Dobrym rozwiązaniem może być również pokazanie ocen organizacji umieszczonych na popularnych portalach dla kandydatów.  

Dostarczenie przyszłemu pracownikowi tak bogatego zasobu informacji pozwoli mu wnikliwie poznać organizację, a tym samym lepiej odpowiedzieć na jej potrzeby.  


Kluczowy wniosek: Ogłoszenia o pracę powinny zawierać nie tylko najważniejsze informacje o firmie, ale również umożliwiać potencjalnym kandydatom nawiązanie kontaktu z obecnymi pracownikami, czy ambasadorami firmy oraz wskazywać profil umiejętności zespołu. To pozwoli wyróżnić się pracodawcy na tle konkurencji.   


Dopasowanie celu i misji   

W procesie rekrutacji ważne jest przedstawienie celu przyszłej pracy, aby potencjalny kandydat mógł lepiej zrozumieć firmę i swoje obowiązki. Zdefiniowanie celu pomaga również managerom ds. rekrutacji określić rolę nowej osoby w szerszym kontekście, który zazwyczaj nie jest uwzględniony w formalnych dokumentach.  

Głęboka analiza zespołu, roli, czy działu pozwoli zdefiniować cel organizacji, a tym samym pozyskać najlepszą osobę na wolne stanowisko.  

Zdefiniowanie celu nie jest uniwersalną metodą gwarantującą skuteczność rekrutacji, ale na pewno pomoże ocenić poziom dopasowania dwóch stron – kandydata i pracodawcy. Dzięki temu zarówno obecni, jak i przyszli pracownicy będą mogli dostrzec sens swojej pracy i głębsze znaczenie wykonywanych obowiązków. Pracodawcy natomiast będą mogli lepiej ocenić jakich kompetencji potrzebują ich pracownicy i które z nich będą kluczowe w przyszłości.  

Jeśli obecne i przyszłe zestawy pożądanych umiejętności są zrozumiałe i jasno sprecyzowane, wówczas w znalezieniu najlepszego kandydata pomogą również testy psychometryczne. Pozwalają one na ocenienie przyszłego pracownika w szerszym kontekście, który wychodzi poza standardowe informacje podane w CV.  

Kandydaci powinni także wypełniać kwestionariusze osobowościowe i motywacyjne, a pracodawcy dokładnie zdefiniować kryteria oceny sukcesu oraz wskazać wymagane umiejętności techniczne i miękkie niezbędne do tego, aby kandydat sprawdził się na danym stanowisku. Takie podejście umożliwi dokonanie głębszej preselekcji oraz pozwoli przeprowadzić bardziej kompleksową rekrutację. 


Kluczowy wniosek: Szyta na miarę rekrutacja sprzyja dokonaniu bardziej szczegółowej preselekcji kandydatów i wybraniu najlepiej pasujących osób. Pozwala także na przeprowadzenie kompleksowego procesu rekrutacyjnego opartego na właściwej ocenie dopasowania dwóch stron – przyszłego pracownika i pracodawcy.  


Więcej o Przyszłość rekrutacji

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.